Đuro Đaković TEP d.o.o  je za Sherif grupu na lokaciji Brinje – Hrvatska (uz autocestu Zagreb – Split)  po sistemu „ključ u ruke“  projektirao, izgradio i pustio u pogon novu kogeneracijsku elektranu na šumsku drvnu biomasu, BE-TO Brinje. To je, nakon BE-TO Glina i BE-TO Karlovac, treća kogeneracijska elektrana  koju je Đuro Đaković TEP u zadnjih nekoliko godina izgradio za Sherif grupu.

Nazivna neto snaga elektrane je 5,0 MW, a toplinsku energiju (10 MW) vlasnik će koristiti u svojim pogonima za proizvodnju peleta i sušenje drvnih proizvoda. Za potrebe rada elektrane BE-TO Brinje potrebno je oko 60.000 tona šumske drvne biomase godišnje.

Kao i na velikoj većini elektrana na biomasu koje je ĐĐ TEP izgradio, izgaranje u kotlu se odvija na ĐĐ TEP vodom hlađenoj vibro rešetki. Vibro rešetka omogućava rad kotla i s vrlo mokrim gorivom, a kod svih goriva omogućava vrlo niske troškove njezinog održavanja, visoku raspoloživost kotla i manju vlastitu potrošnju elektrane.

Kotao na biomasu kapaciteta 26,4 t/h pare, 480°C i 72 bar (a) uključujući vodom hlađena vibro rešetka, te sva dodatna pripadajuća tlačna i netlačna oprema projektirana je i proizvedena u Đuro Đaković TEP-u u Slavonskom Brodu. Elektrana je projektirana, uključujući i ishođenje građevinske dozvole,  izgrađena i puštena u pogon, kao i sve naše do sada izgrađene elektrane, u vrlo kratkom roku.

Primjenjujući najbolja tehničko-tehnološka rješenja, najbolje prakse u skoro stoljetnoj proizvodnji i montaži ove opreme te pažljivim odabirom opreme, elektrana ostvaruje visoku energetsku efikasnost, kao i visoku raspoloživost, uz emisije koje su znatno ispod propisanih vrijednosti.